Verkoopsvoorwaarden

De prijsofferte, verkoopsvoorwaarden, uitvoeringsdatum en plan (indien aanwezig) dienen schriftelijk (per post, fax, e-mail) “voor akkoord” bevestigd te worden.

De uitvoeringsdatum kan verplaatst worden door een onvermijdelijke wijziging in de planning. Dit kan zijn door slechte weersomstandigheden of door ziekte personeel. Deze verplaatsing kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Uitvoering in overleg.

Een verantwoordelijke (klant) moet aanwezig zijn bij de uitvoering van de werken. Dit betekent dat de aanwezige persoon op de hoogte is van de uit te voeren werken, de werken opvolgt en kan bijsturen indien nodig.

Bij het einde van de werken moet de bon “voor akkoord” getekend en gedagtekend worden. Indien wij geen afgetekende bon hebben, aanvaarden wij geen enkele betwisting aangaande de uitgevoerde werken.

De klant moet aanduiden waar zich elektriciteitskabels, gasleidingen, telefonie, water- of andere buizen en -draden bevinden. Bij eventuele schade van één van de leidingen door het niet kennen van de plaats, is de klant verantwoordelijk voor de herstelling en de kosten ervan. Vereecke – De Cleene doet geen Klic graafmeldingen (NL).

Alle uitgegraven grond, steen- of betonpuin, of andere materialen blijven ter plaatse tenzij anders overeengekomen. Indien wij prijs geven voor het afvoeren van puin dan is dit voor puin met laag milieurisico-profiel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien blijkt dat het puin een hoog milieurisico-profiel heeft zal een meerprijs gerekend worden, afhankelijk van de stortplaats.

Wanneer er werken worden uitgevoerd in uw tuin is het onvermijdelijk dat er voet- en/of bandensporen nablijven op en rond de plaats van de werken. Indien gevraagd wordt dat wij de bevuiling opkuisen dan kan dit doorgerekend worden, zelfs als dit niet in de offerte vermeld staat.

Alle prijzen worden gemaakt bij normale grondomstandigheden. Extra werk door steen- of betonpuin, wortelen, harde grond of andere materialen in de grond wordt extra bijgerekend. De recycling wordt berekend per ton. Afvoer van grond met stenen kost meer. Met afvoer wordt bedoeld alles wat buiten het te bewerken terrein ligt.

De opgegeven prijzen zijn voor werken op één locatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de werken op verschillende locaties moeten uitgevoerd worden zullen er extra kosten voor transport en laden/lossen worden aangerekend.

Indien er schade aan de machine optreedt door onvoorziene ondergrondse obstakels, kan de opgelopen schade aan de opdrachtgever verrekend worden.
Als er bij drainagewerken niet met een kettinggraver kan gewerkt worden wegens mogelijke schade door stenen, behouden wij ons het recht voor om de werken stil te leggen en een andere machine aan te voeren om de greppels uit te frezen. De prijs hiervoor kan afwijken van de originele offerte. Daarbovenop rekenen wij een extra aan- en afvoerkost bovenop de reeds gemaakt verplaatsing.

Bij grondstabilisatie kan het zijn dat er iets meer of iets minder grondstof geleverd wordt. De prijs zal achteraf berekend worden volgens het effectief geleverde tonnage.

Er wordt een extra vergoeding gerekend wanneer er extra, onvoorziene werken dienen uitgevoerd te worden. Dit geldt ook voor het extra materiaal dat per stuk wordt bijgerekend. Indien de uiteindelijke hoeveelheid van de uitgevoerde werken meer dan 10% kleiner is dan de hoeveelheid op de offerte, dan houden wij ons het recht voor om een hogere prijs per eenheid te vragen; dit om onze transportkosten te kunnen dekken. Dit geldt niet indien aan- en afvoer machines apart wordt aangerekend. Indien het werk uitgevoerd wordt in meerdere fases dan aanvankelijk aangegeven; en dit op vraag van de klant; dan kunnen er extra transportvergoedingen aangerekend worden.

Bij overmacht behouden wij ons het recht om de werken te staken (en daarbij een deadline te overschrijden) zonder dat wij daarvoor een schadevergoeding verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt verstaan: elke situatie die de veiligheid of de gezondheid van onze medewerkers in gevaar brengt, uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën...

Indien er opleidingen moeten gevolgd worden vooraleer wij de site mogen betreden, zullen wij deze uren doorrekenen aan de klant.

Bij het uitvoeren van werken per uur worden de uren gerekend vanaf vertrek Sleidinge tot en met aankomst te Sleidinge, laden en lossen inbegrepen.

Materiaal dat werd besteld volgens bestek/meetstaat wordt niet teruggenomen.

Het is mogelijk dat we foto’s van uw project zullen gebruiken op onze website, advertenties,… ter reclame van onze uitgevoerde werken. Indien u dit liever niet heeft, kunt u ons ten allen tijde contacteren.

Iedere klacht moet schriftelijk binnen de 24u volgend op de werken bij onze firma ingediend worden.

Niet inbegrepen bij onze werken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte:

 • Aanvragen van vergunningen voor inname van de openbare weg.
 • Het weghalen en afsluiten van alle nutsvoorzieningen voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • Het verwijderen van alle losliggend afval en roerende materialen uit de gebouwen en van de terreinen voor de aanvang van de werken.
 • Het uitbreken van resten van vroegere constructies die niet tot de eigenlijke opdracht behoort, zoals funderingen, kelders, ondergrondse muren, citernen, paalfunderingen,…
 • Het ledigen en eventueel reinigen van stookolietanks en septische putten.
 • Afvoeren van zand en/of grond.
 • Verhogen of verlagen van het bestaande (schuine) niveau van de grond / schorsingswerken.
 • Plaatsen van werfafsluiting na de werken.
 • Afslaan van aanpalende woningen met gewapende PVC-folie.
 • Het verwijderen van onzichtbare/verborgen asbest.
 • Bij grondverbetering is verdichten niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Voor planten zijn prijzen geldig zolang de voorraad strekt. Levering van planten niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet betaald zijn.

Onze verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.